บริษัท เทียน เหยียน แมชีน เนอรี่ เอ็ม เอฟ จี (ประเทศไทย) จำกัด 
ต้องการรับสมัครพนักงานใหม่ดังต่อไปนี้
 
 

1. ตำแหน่ง วิศวกร

Qualifications :

- เพศชาย อายุไม่เกิน 26 ปี

- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี

- สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

Qualifications :

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

- มีความรู้เรื่องการเขียนแบบและเครื่องกล, 3D, SOLIDWORKS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- อายุ 20-30 ปี

- สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เอกสารการสมัครงาน :

-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

-สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

-สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ จำนวน 1 ชุด

-อื่นๆ (ถ้ามี)